Szkolenie praktyczne

Kierownik d/s szkolenia praktycznego:

mgr inż. Leszek Brzozowski

tel.    32 – 67-050-60

fax    32 – 67-050-61

 

Zakres pracy kierownika Szkolenia Praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu obejmuje całokształt spraw związanych z organizacją koordynacją oraz nadzorem pedagogicznym praktyk zawodowych i zajęć praktycznych uczniów.

 

Do podstawowych obowiązków i zadań kierownika Szkolenia Praktycznego należy:

1. Zawieranie umów w sprawie przeprowadzenia praktycznej nauki zawodu pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w w Zawierciu a danymi zakładami pracy.

2.Współpraca z dyrekcją oraz instruktorami w zakładach pracy celem realizacji programu praktyk , zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 15. 12. 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. Nr 244  z 2010 r. poz. 1626).

3. Zalecenie pracodawcom przeprowadzenia szkolenia bhp  uczniów  odbywających u nich zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe .

4. Sporządzanie dokładnego wykazu zakładów pracy, w których uczniowie pobierają praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z    Centrum oraz uczniów z ich rodzicami bezpośrednio z pracodawcą jako pracownika młodocianego z podaniem adresu oraz ilości uczniów i zawodu.

5.  Przeprowadzanie na bieżąco hospitacji wraz z kontrolą dokumentacji szkolenia u pracodawców.

6. Składanie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  raz w semestrze sprawozdań z przeprowadzonych hospitacji uwzględniających przestrzegania przez zakłady pracy rytmiczności, metodyki oraz stopnia realizacji programów nauczania praktycznejnauki zawodu oraz innych powinności zakładów w stosunku do  uczniów.

7. Przeprowadzenie rekontroli w wyznaczonych przez Dyrektora PCKZ zakładch pracy, czyli tzw. sprawdzenie interwencyjne.

8. Przygotowanie oraz przedkładanie na konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej sprawozdań semestralnych dotyczących przebiegu kształcenia zawodowego i specjalizacji w zakładach pracy wraz z uwagami i wnioskami.

9. Zaopatrywanie zakładów pracy w obowiązujące programy nauczania zawodu  otrzymane z macierzystych szkół oraz standardy egzaminacyjne dotyczące zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

10. Organizacja narad instruktażowych dla instruktorów nauki zawodu celem zapoznania ich z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

11. Wykonywanie zadań wynikających z planu pracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na dany rok szkolny oraz innych czynności zlecanych przez Dyrektora Centrum.

12. Podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez bieżące analizowanie zmian przepisów prawa oświatowego

13. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp., p.poż. i sanitarnych.

14. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej praktycznej nauki zawodu  realizowanej poza Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego uczniów ww.  szkół zawodowych.

15. Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego umożliwiającego dostosowanie prowadzonego kształcenia do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy.

16. Plan pracy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb PCKZ.

Dodaj komentarz